กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : AVP หุ้นกู้แปลงสภาพ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2
วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 (14:00 - 15:00)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : HO
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 49.29 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 5 ต้น

หุ้นกู้แปลงสภาพ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2