กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : หลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 (08:30 - 15:30)
จัดโดย : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ทิสโก้ทาวเวอร์(ออนไลน์)
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 565.25 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 63 ต้น

หลักสูตรอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต
วันที่ 17-18 พ.ย. 2565 (อบรม 10 ชั่วโมง)