กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : อบรมหลักสูตร "เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท"
วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 (08:30 - 17:30)
จัดโดย : อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ห้องประชุม บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 10.00 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

ขอความร่วมมือพนักงานใช้กระบอกน้ำส่วนตัวแทนการแจกน้ำขวดพลาสติกของบริษัทฯ