กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : การคัดแยกขยะและการรีไซเคิล
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 (09:30 - 15:00)
จัดโดย : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
สถานที่ : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 127.44 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 14 ต้น

โครงการด้านสิ่งแวดล้อม หัวข้อ “การคัดแยกขยะและการรีไซเคิล”
เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการรีไซเคิล
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
รุ่นที่ 1 เวลา 09.30 - 11.00 น.
รุ่นที่ 2 เวลา 13.30 - 15.00 น.