กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : การปฎิบัติการระงับเพลิงไหม้ระดับหน่วงงาน(Code 5 หน่วยงาน)
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 (09:00 - 11:00)
จัดโดย : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
สถานที่ : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 15.93 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 2 ต้น

เนื่องด้วยทางศูนย์คุณภาพ ได้จัดให้มีหลักสูตร การปฎิบัติการระงับเพลิงไหม้ระดับหน่วงงาน(Code 5 หน่วยงาน)
เพื่อการทบทวนเหตุเพลิงใหม้ในหน่วยงาน สำหรับแผนกที่ยังไม่มีการซ้อมดับเพลิงและอพยพในหน่วยงาน
ในช่วงระหว่างเดือน กรกฏาคม ที่ผ่านมา โดยเปิดเป็นรอบอบรม ให้ดังนี้ครับ
รอบ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 10.00 น.
รอบ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 - 11.00 น.
รอบ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 10.00 น.
รอบ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 - 11.00 น.
ณ ห้องประชุม นพ. อนุโรจน์