กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : คนทำงานกับคอมพิวเตอร์
วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 (13:30 - 15:30)
จัดโดย : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
สถานที่ : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 12.28 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

อบรมหลักสูตร คนทำงานกับคอมพิวเตอร์
มาให้ความรู้ เกี่ยวกับการปฎิบัติงานกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อลดภาวะ Office Syndrome
โดย นพ.กอบกิจ ศิลา และ นักกายภาพบำบัด
รอบ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น.
รอบ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น.