กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศพนักงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 (08:00 - 17:30)
จัดโดย : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
สถานที่ : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 10.04 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

การอบรมปฐมนิเทศพนักงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
กำหนดการอบรม ณ ห้องประชุม PPSI เวลา 08.00 - 17.30 น.
พนักงาน Subcontract อบรม เวลา 13.00 - 14.30 น.

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 (เฉพาะพนักงานในส่วน Clinic)
กำหนดการอบรม ณ ห้องประชุม PPSI เวลา 08.30 - 12.00 น.
เดินทางไป อบรม ณ BPK เวลา 13.00 - 14.00 น. (เฉพาะพยาบาล)