กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : 2022 DIMET Low Carbon Society
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 (08:00 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 64.08 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 7 ต้น

บมจ.ไดเมท (สยาม) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน พร้อมไปกับการสร้างประโยชน์สู่สังคมไทย โดยการร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันความสุขกลับคืนสู่ชุมชนในทุกๆ ขั้นตอนของการปฏิบัติงานซึ่งได้ใส่ใจถึงคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม เพราะบริษัทเชื่อเสมอว่าการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า และผู้ถือหุ้น ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม จะทำให้เราเติบโตได้อย่างยั่งยืนจึงได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ที่กำหนดโดยตาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บมจ.ไดเมท (สยาม) ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี สำหรับปี 2565 คณะผู้บริหารและพนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ เพชรบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจสร้างสังคมคาร์บอนต่ำและฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน และร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยการพายเรือคายัคในพื้นที่สวนป่าชายเลน เพื่อเรียนรู้เรื่องการฟื้นฟูระบบนิเวศพรรณไม้และสัตว์ต่างๆ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้พนักงานเกิดจิตสาธารณะในการดูแลฟื้นฟูและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวทางพระราชดำริ และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีและความสามัคคีในหมู่พนักงาน