กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมส่งงวดงาน performance N-health BPK DBK และ BSI ประจำเดือนตุลาคม
วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 (08:00 - 13:00)
จัดโดย : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
สถานที่ : Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 22.50 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 3 ต้น

ประชุมส่งงวดงาน performance N-health BPK DBK และ BSI ประจำเดือนตุลาคม