กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : การผึกซ้อมดับเพลิงขั้นตันและฝึกอบรมหนีไฟประจำปี 2565
วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 (08:00 - 12:00)
จัดโดย : บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 0.00 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

นำหลักปฏิบัติ 6 cares ในเรื่องลดพลาสติก มาใช้

เช่น ลดขวดนำ้พลาสติด