การเดินทางโดยรถไฟฟ้า

                                                                       tip1
            

 

การเดินทางโดยรถไฟฟ้า แทน การเดินทางโดยการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล จะช่วยลดโลกร้อนได้ โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ 66.71 % ต่อการเดินทางของ 1 คน

*ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ เกิดจากการทำกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

เหตุผลที่ รถไฟฟ้า ปล่อยก๊าซเรือนกระจก น้อยกว่า รถยนต์ส่วนบุคคล

เนื่องจากรถไฟฟ้าเป็นรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งสามารถจุผู้โดยสารได้มากกว่ารถยนต์ส่วนบุคคล รวมถึงใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนซึ่งมีค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่น้อยกว่ารถยนต์ซึ่งใช้เชื้อเพลิงแกสโซลีนในการขับเคลื่อน

ดังนั้น จึงทำให้ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเดินทางโดยรถไฟฟ้า น้อยกว่าการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล

โดยเป็นการคำนวณจาก กรีน สไตล์ ด้วยการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการคำนวณดังนี้

ข้อมูลอ้างอิง

  1. Emission factor for electric trains : Givoni, Brand and Watkiss. (2009)
  2. Emission factor for private car : IPCC Vol.2 table 3.2.1, 3.2.2, DEDE