การวางแผนตรวจสอบเส้นทางก่อนเดินทาง

                                                                                 tip11d                 

การเตรียมความพร้อมและวางแผนตรวจสอบเส้นทางก่อนเดินทาง สามารถช่วยลดโลกร้อนได้  โดยหากสามารถลดการหลงทางลงได้ 10 นาที จะเท่ากับประหยัดน้ำมันได้โดยเฉลี่ยประมาณ 0.5 ลิตร ซึ่งเทียบเท่ากับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1.12 kgCO2e

หมายเหตุ :

*เป็นการประเมินจากรถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้น้ำมันเบนซิน (Gasoline) โดยอ้างอิงค่าเฉลี่ยการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในภาวะหลงทางจากเอกสารเผยแพร่การประหยัดพลังงานการเดินทางโดยรถยนต์ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

*ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

ดังนั้น การเตรียมความพร้อมและ วางแผนตรวจสอบเส้นทางก่อนเดินทาง จึงสามารถช่วยประหยัดพลังงานและลดโลกร้อนได้  

โดยเป็นการคำนวณจาก กรีน สไตล์ ด้วยการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการคำนวณดังนี้

ข้อมูลอ้างอิง

  1. Emission factor for mobile combustion (On road) : Motor Gasoline - low mileage light duty vihicle vintage 1995 or later : IPCC Vol.2 table 3.2.1, 3.2.2, DEDE
  2. เอกสารเผยแพร่การประหยัดพลังงานการเดินทางโดยรถยนต์ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน