ไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ขณะจอดรอ

                                                                                         tip13c_1

การไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ขณะจอดรอ  สามารถช่วยลดโลกร้อนได้  โดยเมื่อเทียบกับการติดเครื่องยนต์ส่วนบุคคลทิ้งไว้ขณะจอดรอ 10 นาที  จะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ โดยเฉลี่ยประมาณ 447 gCO2e หรือเท่ากับ 2.68 kgCO2e / ชั่วโมง

หมายเหตุ :

*เป็นการประเมินอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนต์จากการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ขณะจอดของรถยนต์ส่วนบุคคล

*ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

โดยเป็นการคำนวณจาก กรีน สไตล์ ด้วยการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการคำนวณดังนี้

ข้อมูลอ้างอิง

  1. Emission factor for mobile combustion (On road) : Motor Gasoline - low mileage light duty vehicle vintage 1995 or later : IPCC Vol.2 table 3.2.1, 3.2.2, DEDE
  2. กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ