การเลือกใช้รถ ECO CAR

                                                                                            tip14b

การเลือกใช้รถ ECO CAR สามารถช่วยลดโลกร้อนได้  เนื่องจากตามตามกฎเกณฑ์ของรถยนต์อีโค่คาร์ จะต้องมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า 120 กรัม ต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร ดังนั้นเมื่อเทียบกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเฉลี่ยทุกขนาดแล้ว จะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 26.19 %

หมายเหตุ :

*เป็นการประเมินอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเทียบกับรถยนต์ส่วนบุคคลเฉลี่ย

*ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

ดังนั้น การเลือกใช้รถ ECO CAR สามารถช่วยจึงสามารถช่วยประหยัดพลังงานและลดโลกร้อนได้  

โดยเป็นการคำนวณจาก กรีน สไตล์ ด้วยการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการคำนวณดังนี้

ข้อมูลอ้างอิง

  1. Emission factor for mobile combustion (On road) : Motor Gasoline - low mileage light duty vehicle vintage 1995 or later : IPCC Vol.2 table 3.2.1, 3.2.2, DEDE
  2. กรมควบคุมมลพิษ, 2551. อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถยนต์เฉลี่ยทุกขนาด
  3. Euro4 / Global standard Eco car. อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถยนต์อีโค่คาร์และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์