การเลือกใช้รถ EV : Electric Vehicles

                                                                                             tip15a

การเลือกใช้รถ EV สามารถช่วยลดโลกร้อนได้  เนื่องจาก  รถยนต์ไฟฟ้า ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนและเมื่อคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อกิโลเมตรเทียบกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล พบว่ามีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่น้อยกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงถึง 51.32 %

หมายเหตุ :

*เป็นการประเมินอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอร์รี่ของการใช้รถ EV เทียบกับอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล

*ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

ดังนั้น การเลือกใช้รถ EV : Electric Vehicles สามารถช่วยจึงสามารถช่วยลดมลพิษแลดก๊าซเรือนกระจกและลดโลกร้อนได้  

โดยเป็นการคำนวณจาก กรีน สไตล์ ด้วยการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการคำนวณดังนี้

ข้อมูลอ้างอิง

  1. Emission factor for mobile combustion (On road) : Motor Gasoline - low mileage light duty vehicle vintage 1995 or later : IPCC Vol.2 table 3.2.1, 3.2.2, DEDE
  2. กรมควบคุมมลพิษ, 2551. อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถยนต์เฉลี่ยทุกขนาด
  3. กระทรวงอุตสาหกรรม, สถาบันยานยนต์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. รายงานการศึกษาการใช้พลังงานในรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า โครงการ “การศึกษาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า”
  4. Emission factor for electricity, grid mix year 2016-2018; LCIA Thai National LCI Database,TIISMTEC-NSTDA, AR5 (with TGO electricity 2016-2018)