การควบคุมเวลาเปิด-ปิดระบบปรับอากาศ

                                                                                         tip16  

การเปิดระบบปรับอากาศให้ช้าลง 15 นาที และปิดระบบปรับอากาศให้เร็วขึ้น 15 นาที ซึ่งหากเป็นอาคารขนาดใหญ่จะสามารถช่วยลดการใช้พลังงานได้ในปริมาณมาก และจะทำให้ในแต่ละวันสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 4.42 %

หมายเหตุ :

*เป็นการประเมินการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการควบคุมเวลาเปิด-ปิดระบบปรับอากาศในอาคาร โดยลดเวลาการเดินระบบปรับอากาศลง 30 นาที

*ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

ดังนั้น การเปิดระบบปรับอากาศให้ช้าลง 15 นาที และปิดระบบปรับอากาศให้เร็วขึ้น 15 นาที สามารถช่วยจึงสามารถช่วยลดมลพิษและก๊าซเรือนกระจกและลดโลกร้อนได้  

โดยเป็นการคำนวณจาก กรีน สไตล์ ด้วยการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการคำนวณดังนี้

ข้อมูลอ้างอิง

  1. Emission factor for electricity, grid mix year 2016-2018; LCIA Thai National LCI Database,

TIISMTEC-NSTDA, AR5 (with TGO electricity 2016-2018)