การปรับอุณหภูมิแอร์เพิ่มขึ้น 1 องศา

 

                                                                                      tip17    

 

การปรับอุณหภูมิระบบปรับอากาศเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส สามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 10 %

หมายเหตุ :

*เป็นการประเมินการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า จากการการปรับอุณหภูมิระบบปรับอากาศเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส (แต่ไม่ควรตั้งอุณหภูมิเกิน 28 องศาเซลเซียส)

*ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

โดยเป็นการคำนวณจาก กรีน สไตล์ ด้วยการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการคำนวณดังนี้

ข้อมูลอ้างอิง

  1. Emission factor for electricity, grid mix year 2016-2018; LCIA Thai National LCI Database,

TIISMTEC-NSTDA, AR5 (with TGO electricity 2016-2018)

  1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ฝ่ายสื่อสารองค์การ. (2561). คนไทยรวมใจ สู้วิกฤตไฟฟ้า.