การกำหนดช่วงเวลาการใช้กระติกน้ำร้อน

                                                                                                                                                                                                                                                                                            tip18                 

 

การกำหนดช่วงเวลาการใช้กระติกน้ำร้อนในสำนักงานให้ชัดเจน สามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ เช่น ปรกติเสียบปลั๊กกระติกน้ำร้อนขนาด 2.5 ลิตร 600 วัตต์ ตลอดทั้งวันของการทำงาน แต่เปลี่ยนมาเป็นช่วงเช้า 1.5 ชั่วโมง และช่วงบ่าย 1.5 ชั่วโมง จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 62.50 %

หมายเหตุ :

*เป็นการประเมินการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า จากการกำหนดช่วงเวลาการใช้กระติกน้ำร้อนให้ชัดเจน เพื่อลดชั่วโมงการทำงานของกระติกน้ำร้อน

*ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

โดยเป็นการคำนวณจาก กรีน สไตล์ ด้วยการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการคำนวณดังนี้

ข้อมูลอ้างอิง

  1. Emission factor for electricity, grid mix year 2016-2018; LCIA Thai National LCI Database,

TIISMTEC-NSTDA, AR5 (with TGO electricity 2016-2018)

  1. Energy Saving Technology. (2553). แนวทางลดค่าไฟฟ้าสำหรับกระติกน้ำร้อน.