การเลือกใช้อุปกรณ์แสงสว่าง LED

  

                                                                                                                                                   tip19   

 

การเลือกใช้อุปกรณ์แสงสว่างชนิด LED แทนอุปกรณ์แสงสว่างชนิด Fluorescent สามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ค่อนข้างสูง โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 50 %

หมายเหตุ :

*เป็นการประเมินการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์แสงสว่างชนิด LED เทียบกับอุปกรณ์แสงสว่างชนิด Fluorescent โดยเทียบกัน ณ เวลาการใช้งาน และการให้ความสว่างที่เท่ากัน

*ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

โดยเป็นการคำนวณจาก กรีน สไตล์ ด้วยการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการคำนวณดังนี้

ข้อมูลอ้างอิง

  1. Emission factor for electricity, grid mix year 2016-2018; LCIA Thai National LCI Database,

TIISMTEC-NSTDA, AR5 (with TGO electricity 2016-2018)

  1. com. (2020). เปรียบเทียบ LED กับ หลอดไฟอื่น.