การเลือกใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Notebook)แทนคอมพิวเตอร์ PC (Personal Computer)

 

 

                                                                                        

             tip20   

 

การเลือกใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Notebook) แทนคอมพิวเตอร์ PC (Personal Computer) สามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 91.11 %

หมายเหตุ :

*เป็นการประเมินการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการเลือกใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Notebook) แทนคอมพิวเตอร์ PC (Personal Computer)  โดยเทียบกัน ณ เวลาการใช้งานเท่ากัน

*ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

โดยเป็นการคำนวณจาก กรีน สไตล์ ด้วยการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการคำนวณดังนี้

ข้อมูลอ้างอิง

  1. Emission factor for electricity, grid mix year 2016-2018; LCIA Thai National LCI Database,

TIISMTEC-NSTDA, AR5 (with TGO electricity 2016-2018)

  1. com. (2018). Special Scoop - PC Desktop VS Notebook