การใช้เตารีดอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ

                                                                                  tip21    

 

การใช้เตารีดอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 30 %

หมายเหตุ :

*การใช้เตารีดอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ หมายถึง การรีดผ้าครั้งละมากๆ ไม่รีดทีละชุด การเริ่มรีดจากผ้าบางๆ ก่อนรีดผ้าหนาๆ การไม่พรมน้ำใส่ผ้าจนเปียกเกินไป การถอดปลั๊กออกก่อนเสร็จสิ้นการรีด 3-4 นาที เป็นต้น

*ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

โดยเป็นการคำนวณจาก กรีน สไตล์ ด้วยการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการคำนวณดังนี้

ข้อมูลอ้างอิง

  1. Emission factor for electricity, grid mix year 2016-2018; LCIA Thai National LCI Database,

TIISMTEC-NSTDA, AR5 (with TGO electricity 2016-2018)

  1. เอกสารเผยแพร่การประหยัดพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน