การเลือกใช้ลิฟท์เทคโนโลยี Variable Voltage Variable Frequency : VVVF

                                                                                  tip22 

 

การเลือกใช้ลิฟท์เทคโนโลยี Variable Voltage Variable Frequency : VVVF ซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อนมอเตอร์แบบแปรผันแรงดันไฟฟ้า และความถี่ โดยใช้ Inverter ควบคุมการขับเคลื่อนของมอเตอร์ สามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 50 %

หมายเหตุ :

*การใช้ลิฟท์ระบบ VVVF เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถปรับความเร็วในการวิ่งและแรงบิดของมอเตอร์ลิฟต์ได้อัตโนมัติ โดยระบบจะมีการประมวล ผลตำแหน่งของลิฟต์ ค่าน้ำหนักภาระ ค่ากระแส มอเตอร์ เพื่อปรับระดับแรงดันไฟฟ้าและความถี่ของกระแสไฟฟ้าเข้ามอเตอร์ทำให้สามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 50% เมื่อเทียบกับลิฟท์ระบบธรรมดา

*ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

โดยเป็นการคำนวณจาก กรีน สไตล์ ด้วยการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการคำนวณดังนี้

 

ข้อมูลอ้างอิง

  1. Emission factor for electricity, grid mix year 2016-2018; LCIA Thai National LCI Database,

TIISMTEC-NSTDA, AR5 (with TGO electricity 2016-2018)

  1. An-Empire. (2015). Energy-saving technology for elevators.