เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล

                                                                          tip7  

 

การเดินทางโดยวิธีการ Carpool แทน การเดินทางโดยการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแบบเดินทางคนเดียว จะช่วยลดโลกร้อนได้ โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตั้งแต่  50-80%

หมายเหตุ :

*เป็นการเปรียบเทียบการเดินทางที่ระยะเท่ากันของการเดินทางโดยวิธีการ Carpool แทน การเดินทางโดยการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่เดินทางเพียงคนเดียว

*ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

เหตุผลที่ การเดินทางโดย Carpool รถเรือยนต์ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก น้อยกว่า รถยนต์ส่วนบุคคลที่เดินทางคนเดียว

เนื่องจากการเดินทางโดย Carpool มีการบรรทุกผู้โดยสารมากกว่ารถยนต์ส่วนบุคคล จึงมีตัวหารค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่ารถยนต์ส่วนบุคคลที่เดินทางคนเดียว ส่งผลให้มีค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคน น้อยกว่ารถยนต์ส่วนบุคคลที่เดินทางคนเดียว

ดังนั้น จึงทำให้ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเดินทางโดยการ Carpool ปล่อยน้อยกว่าการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลที่เดินทางคนเดียว

โดยเป็นการคำนวณจาก กรีน สไตล์ ด้วยการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการคำนวณดังนี้

ข้อมูลอ้างอิง

  1.  Emission factor for private car : IPCC Vol.2 table 3.2.1, 3.2.2, DEDE