เดินทางโดยรถจักรยานยนต์

                                                                        tip4
                

 

การเดินทางโดยรถจักรยานยนต์แทน การเดินทางโดยการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล จะช่วยลดโลกร้อนได้ โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้  64.31%

หมายเหตุ :

*เป็นการเปรียบเทียบการเดินทางที่ระยะเท่ากันของรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ส่วนบุคคล และเป็นการคำนวณของการเดินทางต่อคน

*ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

เหตุผลที่ รถจักรยานยนต์ปล่อยก๊าซเรือนกระจก น้อยกว่า รถยนต์ส่วนบุคคล

เนื่องจากรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่มีเครื่องยนต์ขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับรถยนต์ส่วนบุคคล และมีผลกระทบจากการจราจรติดขัดที่น้อยกว่ารถยนต์ส่วนบุคคล จึงส่งผลให้มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคนของการเดินทางน้อยกว่ารถยนต์ส่วนบุคคล

ดังนั้น จึงทำให้ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ น้อยกว่าการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล

โดยเป็นการคำนวณจาก กรีน สไตล์ ด้วยการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการคำนวณดังนี้

ข้อมูลอ้างอิง

  1. Emission factor for motorcycle : IPCC Vol.2 table 3.2.1, 3.2.2, DEDE
  2. Emission factor for private car : IPCC Vol.2 table 3.2.1, 3.2.2, DEDE