เดินทางโดยรถโดยสานประจำทางแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

 

                                                         tip2       
     

 

หากคุณเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพมหานคร แทน การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 2.95 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

หมายเหตุ :

- เป็นการเปรียบเทียบการเดินทางที่ระยะเท่ากัน ของ รถโดยสารประจำทาง และ รถยนต์ส่วนบุคคล

- ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

เหตุผลที่ รถโดยสารประจำทาง ปล่อยก๊าซเรือนกระจก น้อยกว่า รถยนต์ส่วนบุคคล

เนื่องจากรถโดยสารประจำทางเป็นรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้มากกว่ารถยนต์ส่วนบุคคล ทำให้ค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคน น้อยกว่ารถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งมีผู้โดยสารที่น้อยกว่ามาก

ดังนั้น จึงทำให้ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง น้อยกว่าการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล

โดยเป็นการคำนวณจาก กรีน สไตล์ ด้วยการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการคำนวณดังนี้

ข้อมูลอ้างอิง

  1. Emission factor for bus : IPCC Vol.2 table 3.2.1, 3.2.2, PTT
  2. Emission factor for private car : IPCC Vol.2 table 3.2.1, 3.2.2, DEDE
  3. อ้างอิงระยะทางเฉลี่ยการเดินทางในกรุงเทพมหานครโดยการคำนวณจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร